Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

THÔNG TƯ SỐ 19/2011/TT-BYT

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 19/2011/TT – BYT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2011

THÔNG TƯ

Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động,

sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

       Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 và Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2002, năm 2006 và năm 2007;

Căn cứ  Nghị  định  số  06/CP  ngày  20/01/1995  và  Nghị  định  số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định 188/2009/NĐ-CP ngày 27/12/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/3/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2009/NĐ-CP ngày 27/12/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế…..

Xem thêm tại đây: TT_19-2011-BYT

Bài viết liên quan

THÔNG TƯ 08 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

THÔNG TƯ 08 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Thông tư 08-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế.   Thong_t_08-BTC nội dung thông tư.
QUYẾT ĐỊNH 3733/2002/QĐ-BYT

QUYẾT ĐỊNH 3733/2002/QĐ-BYT

Quyết định của Bộ Y Tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. Nội dung quyết định chi tiết, vui lòng xem thêm tại Quyet_dinh_3733.2002-10.10.2002_cua_Bo_Y_te
NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Tài liệu tham khảo: đây
THÔNG TƯ SỐ 19/2011/TT-BYT

THÔNG TƯ SỐ 19/2011/TT-BYT

BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 19/2011/TT – BYT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp        Căn cứ...