• upload/hinhanh/do kiem moi truong
  • upload/hinhanh/Gioi thieu
  • upload/hinhanh/Do kiem moi truong lao dong
  • upload/hinhanh/Lap ho so ve sinh lao dong
  • upload/hinhanh/Ung pho tran dau
  • upload/hinhanh/Ung pho hoa chat
  • upload/hinhanh/Bao cao giam sat moi truong
  • upload/hinhanh/Lap so chu nguon thai
  • upload/hinhanh/Cam ket bao ve moi truong
0283 717 7382
info@hsevn.com.vn

An Toàn

Nghị quyết số 51/2001/QH10

Nghị quyết số 51/2001/QH10

Luật An Toàn Thực Phẩm

Thông Tư 47/2014/TT-BYT Cơ Sở Kinh Doanh Dịch Vụ Ăn Uống

Thông Tư 47/2014/TT-BYT Cơ Sở Kinh Doanh Dịch Vụ Ăn Uống

Thông tư hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Thông tư 08 của Bộ Tài Chính

Thông tư 08 của Bộ Tài Chính

Thông tư 08-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế....

Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT

Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT

Quyết định về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động...

Nghị định 45/2013/NĐ-CP

Nghị định 45/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Thông tư số 19/2011/TT-BYT

Thông tư số 19/2011/TT-BYT

Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Luật An toàn, Vệ sinh lao động - 2015

Luật An toàn, Vệ sinh lao động - 2015

Luật số 84/2015/QH13 - Luật An toàn, Vệ sinh lao động thông qua ngày 25/06/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016

First 1 2 End