công ty cổ phần dịch vụ công nghệ
sài gòn

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

TƯ VẤN LẬP ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Chat với chúng tôi Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản…

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG – SGC

Chat với chúng tôi Quan trắc môi trường lao động là một quá trình đo kiểm môi trường lao động, theo dõi và kiểm tra có chọn lọc theo hệ thống từ những chỉ số thành phần trong môi trường. Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, đánh giá số liệu đo lường…