Hotline:1900 1713
Điện thoại:0986 709 307 - 0918 309 911
Email:info@hsevn.com.vn

Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường

Dự án nào phải lập cam kết bảo vệ môi trường?

Dự án nào phải lập cam kết bảo vệ môi trường?

Thông qua việc thực hiện Cam kết bảo vệ môi trường, các nguồn tác động đến môi trường của dự án được đánh giá chi tiết, từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về BVMT. Những đối tượng không phải lập cam kết bảo vệ môi trường Phụ lục IV ban hành kèm theo...
Giới thiệu cam kết bảo vệ môi trường

Giới thiệu cam kết bảo vệ môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, với cộng đồng. 1. Khái niệm về lập cam kết bảo vệ môi trường Cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm...