• info@hsevn.com.vn
 • 1900.1713

Dịch vụ tư vấn lập các loại hồ sơ giấy phép môi trường

DOANH NGHIỆP CẦN THỰC HIỆN NHỮNG BÁO CÁO GÌ TRONG NĂM?
  Bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người lao động là nghĩa vụ mà doanh nghiệp cần thực hiện trong suốt quá trình hình thành và phát triển, tuy nhiên đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại chưa có chuyên viên phụ trách và am hiểu về môi trường. Điều này dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không nắm bắt được cần thực hiện những thủ tục môi trường nào vào giai đoạn nào gây không ít bất lợi cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Bài viết này Công Ty CP DV Công Nghệ Sài Gòn sẽ tổng hợp những thủ tục cần có đẻ doanh nghiệp nắm bắt và thực thi một cách hiệu quả nhất.
 1. Thủ tục môi trường cho doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động
  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM): Đối với doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động được quy định cụ thể tại cột 3, phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.
  • Kế hoạch bảo vệ môi trường: Đối với doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động được quy định cụ thể tại cột 5, phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.
  • Hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường: Đối với doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động được quy định cụ thể tại cột 4, phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.
 2. Thủ tục môi trường cho doanh nghiệp đã đi vào hoạt động
a.      Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động
Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động được lập nhằm quản lý các yếu tố có hại trong môi trường lao động ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, đồng thời thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp và nâng cao khả năng lao động cho người lao động.
 • Đối tượng lập: doanh nghiệp lập hoặc thuê đơn vị tư vấn lập.
 • Biểu mẫu: phụ lục I – Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động.
 • Tần suất lập: 1 lần/năm.
 • Chế độ nộp: lưu tại doanh nghiệp.
b.     Báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động
Quan trắc môi trường lao động là việc tiến hành việc thu thập, đánh giá, đo lường, phân tích các yếu tố có hại trong môi trường lao động, được liệt kê trong Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động. Đối chiếu so với quy chuẩn hiện hành từ đó có biện pháp xử lý kịp thời với các chỉ tiêu vượt chuẩn nhằm giảm thiểu tác hại đến sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
 • Đối tượng lập: Đơn vị có chức năng thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thực hiện.
 • Biểu mẫu: Phụ lục 3 – Mẫu 04, Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
 • Tần suất lập: tối thiểu 1 lần/năm.
 • Chế độ nộp: Trước ngày 15/12 hằng năm doanh nghiệp báo cáo về Sở Y Tế về việc thực hiện quan trắc môi trường lao động.
c.       Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) là báo cáo được tích hợp bởi các báo cáo như: bao gồm báo cáo quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu, kết quả giám sát và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.
 • Đối tượng lập: doanh nghiệp lập hoặc thuê đơn vị tư vấn lập.
 • Biểu mẫu: Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT – quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP.
 • Tần suất lập: 1 lần/năm.
 • Chế độ nộp: trước ngày 31/01 năm tiếp theo doanh nghiệp báo cáo về Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh và đơn vị phê duyệt hồ sơ môi trường.
d.      Báo cáo tình hình công tác an toàn vệ sinh lao động
Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động là bản tổng kết, đánh giá, tổng hợp các thông tin về công tác an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệpnhằm phục vụ mục đích quản lý và giám sát các công tác an toàn vệ sinh lao động.
 • Đối tượng lập: doanh nghiệp lập.
 • Biểu mẫu: Phụ lục II – Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH – quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 • Tần suất lập: 1 lần/năm.
 • Chế độ nộp: Trước ngày 10/01 của năm sau cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế.
e.       Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động
Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động là báo cáo tình hình và thiệt hại do tài nạn lao động gây ra.
 • Đối tượng lập: doanh nghiệp lập.
 • Biểu mẫu: Phụ lục XII, Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động.
 • Tần suất lập: 2 lần/năm.
 • Chế độ nộp: Đối với báo cáo 6 tháng đầu năm: gửi trước ngày 05/07 hằng năm. Đối với báo cáo năm: trước ngày 10/01 năm sau cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
f.        Báo cáo công tác phòng cháy và chữa cháy
Báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy là một trong những tài liệu bắt buộc của bộ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp về công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy.
 • Đối tượng lập: doanh nghiệp lập.
 • Biểu mẫu: phụ lục của Thông tư 52/2014/TT-BCA quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
 • Tần suất lập: 1 lần/năm.
 • Chế độ nộp: Định kỳ vào quý IV hằng năm, cơ quan, tổ chức, cơ sở đã được trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải thống kê, báo cáo cho cơ quan Công an quản lý địa bàn.
g.    Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất
Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất là tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư, sản xuất, sang chai, đóng gói, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng, nghiên cứu, thử nghiệm hóa chất, xử lý hóa chất thải bỏ, xử lý chất thải hóa chất phải lập báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất.
 • Đối tượng lập: doanh nghiệp lập.
 • Biểu mẫu: mẫu số 05a quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư 32/2017/TT-BCT Quy Định Cụ Thể Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Hóa Chất Và Nghị Định Số 113/2017/NĐ-CP
 • Tần suất lập: 1 lần/năm.
 • Chế độ nộp: trước ngày 15/01 của năm sau cho Sở Công Thương Tỉnh và Cục Hóa chất.
h.      Báo cáo sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm
Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm theo quy định của Luật Hóa chất 2007.
 • Đối tượng lập: doanh nghiệp lập.
 • Biểu mẫu: không quy định.
 • Tần suất lập: 1 lần/năm.
 • Chế độ nộp: trước ngày 31 tháng 01 của năm sau cho bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Công thương
i.        Khám sức khỏe định kỳ
Người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động ít nhất 1 lần/năm; đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại phải được khám sức khỏe ít nhất 6 tháng 1 lần theo quy định của Bộ luật lao động 2012.
j.        Khám bệnh nghề nghiệp
Người sử dụng lao động phải tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp ít nhất 1 lần cho người lao động, đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp ít nhất 06 tháng 1 lần theo quy định của Luật An toàn Vệ sinh lao động.
k.     Báo cáo y tế lao động
Báo cáo y tế lao động là  hồ sơ quản lý sức khỏe của người lao động, thông báo kết quả khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để người lao động biết.
 • Đối tượng lập: doanh nghiệp lập.
 • Biểu mẫu: phụ lục 8 – Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.
 • Tần suất lập: 2 lần/năm.
 • Chế độ nộp: Đối với báo cáo 6 tháng đầu năm: gửi trước ngày 05/07 hằng năm. Đối với báo cáo năm: trước ngày 10/01 năm sau cho Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 
Liên hệ ngay để được tư vấn