65/17 Đường TA21, P,Thới An, Q,12, TP.HCM

TỔNG HỢP LUẬT MÔI TRƯỜNG ĐANG ÁP DỤNG

TỔNG HỢP LUẬT MÔI TRƯỜNG ĐANG ÁP DỤNG

Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp một cách tốt nhất, Công ty CP DV Công Nghệ Sài Gòn đã tổng hợp một số quy định về môi trường cần thiết để doanh nhiệp chủ động trong việc tìm hiểu và thực hiện.

Một số hồ sơ môi trường & các văn bản pháp luật liên quan

TT Số Tên Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Tình trạng hiệu lực
I Đánh giá tác động môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Vận hành thử nghiệm và hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường/ Báo cáo công tác bảo về môi trường
1 Luật BVMT số 55/2014/QH13 Luật Bảo vệ môi trường –         01/01/2015 –         01/01/2022 Còn hiệu lực
2 Luật BVMT số 72/2020/QH14 Luật Bảo vệ môi trường –         01/01/2022

–         Khoản 3 Điều 29 có hiệu lực ngày 01/02/2021

Còn hiệu lực
3 Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường –         01/04/2015 –         Điều 11 hết hiệu lực ngày 01/07/2019 Còn hiệu lực
4 Nghị định 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường –         01/7/2019 Còn hiệu lực
5 Nghị định  155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường –         01/02/2017 Còn hiệu lực
6 Nghị định  55/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường –         10/07/2021 Còn hiệu lực
7 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường –         15/02/2020 Còn hiệu lực
II Sổ chủ nguồn thải/báo cáo quản lý
1 Luật BVMT số 55/2014/QH13 Luật Bảo vệ môi trường –         01/01/2015 –         01/01/2022 Còn hiệu lực
2 Nghị định 38/2015/NĐ-CP Về quản lý chất thải và phế liệu –         15/06/2015 –         Khoản 5 và khoản 9 Điều 9, điểm a và điểm b khoản 1 Điều 27, Điều 38, Điều 41, điểm b khoản 1 Điều 43, khoản 3 Điều 44 hết hiệu lực ngày 01/07/2019 Còn hiệu lực
3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường –         01/7/2019 Còn hiệu lực
4 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Về quản lý chất thải nguy hại –         01/09/2015 Còn hiệu lực
5 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường –         15/02/2020 Còn hiệu lực
III Hồ sơ xả thải
1 Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 Luật tài nguyên nước –         01/01/2013 Còn hiệu lực
2 Nghị định 201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước –         01/02/2014 Còn hiệu lực
3 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản –         10/5/2020 Còn hiệu lực
4 Thông tư 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước –         15/07/2014 Còn hiệu lực
5 Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước –         10/11/2014 Còn hiệu lực

Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

TT Số Tên Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Tình trạng hiệu lực
I Quy chuẩn về không khí
1 QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 01/01/2014 Còn hiệu lực
2 QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh 01/01/2010 Còn hiệu lực
2 Quyết định số 3733/2002/QÐ – BYT Tiêu chuẩn Vệ sinh Lao động 25/10/2002 –         Tiêu chuẩn chiếu sáng, tiếng ồn, độ rung, vi khí hậu và điện từ trường hết hạn ngày 01/12/2016

–         Tiêu chuẩn bụi hết hạn ngày 22/09/2019

–         Một số yếu tố hơi khí độc hết hạn ngày 09/12/2019

Còn hiệu lực
3 QCVN 22:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc 01/12/2016 Còn hiệu lực
4 QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 01/12/2016 Còn hiệu lực
5 QCVN 26:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc 01/12/2016 Còn hiệu lực
6 QCVN 25:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp – mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc 01/12/2016 Còn hiệu lực
7 QCVN 27:2016/BYT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – giá trị cho phép tại nơi làm việc 01/12/2016 Còn hiệu lực
8 QCVN 02:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc 22/09/2019 Còn hiệu lực
9 QCVN 03:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 09/12/2019 Còn hiệu lực
10 Thông tư 19/2012/TT – BKHCN Giới hạn liều nghề nghiệp đối với nhân viên bức xạ trên 18 tuổi 13/12/2021 Còn hiệu lực
II Quy chuẩn về khí thải
4 QCVN 30:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp 01/03/2013 Còn hiệu lực
5 QCVN 51:2017/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép 01/07/2019 Còn hiệu lực
6 QCVN 23:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng 01/01/2010 Còn hiệu lực
7 QCVN 22:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện 01/01/2010 Còn hiệu lực
8 QCVN 21:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học 01/01/2010 Còn hiệu lực
9 QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 01/01/2010 Còn hiệu lực
10 QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 01/01/2010 Còn hiệu lực
11 QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế 01/03/2013 Còn hiệu lực
III Quy chuẩn về nước thải
1 QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi 15/06/2016 Còn hiệu lực
2 QCVN 60-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu 01/03/2016 Còn hiệu lực
3 QCVN 13-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm 01/06/2015 Còn hiệu lực
4 QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy 01/06/2015 Còn hiệu lực
5 QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản 01/03/2016 Còn hiệu lực
6 QCVN 01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên 01/06/2015 Còn hiệu lực
7 QCVN 52:2017/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép 29/12/2017 Còn hiệu lực
8 QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 15/02/2012 Còn hiệu lực
9 QCVN 35:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển 15/02/2011 Còn hiệu lực
10 QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu 15/02/2011 Còn hiệu lực
11 QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế 15/02/2011 Còn hiệu lực
12 QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 31/12/2008 Còn hiệu lực
IV Quy chuẩn về nước biển
1 QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển 01/03/2016 Còn hiệu lực
V Quy chuẩn về nước ngầm
7 QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất 01/03/2016 Còn hiệu lực
VI Quy chuẩn về nước mặt
8 QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 01/03/2016 Còn hiệu lực
VII Quy chuẩn về nước uống
10 QCVN 01-1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 15/6/2019 Còn hiệu lực

Để lại bình luận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
info@hsevn.com.vn
65/17 Đường TA21, P.Thới An, Quận 12, TP.HCM
  • Chính sách bảo mật
  • Hỗ trợ khách hàng
  • Trung tâm kiểm định