NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tìm hiểu dịch vụ quan trắc môi trường nhanh nhất thông qua hệ thống trả lời những câu hỏi dưới đây giúp khách hàng nắm rõ và cụ thể đặc điểm dịch vụ. Cùng một số điểm nổi bật của quan trắc môi trường đủ để khách hàng quyết định sử dụng dịch vụ nhanh nhất. 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ QUAN TRẮC

Tại sao phải quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường là một công việc bắt buộc đối với các doanh nghiệp để có thể lập được báo cáo tình trạng môi trường nộp cho những cơ quan quản lý môi trường. Xem thêm…

Quan trắc môi trường lao động ( Đo kiểm môi trường lao động) là gì?

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố quan trọng môi trường lao động tại nơi làm việc để có các giải pháp nhằm giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Xem thêm…

Có bị phạt không nếu doanh nghiệp không thực hiện quan trắc môi trường lao động

Căn cứ khoản 1 Điều 27 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về quan trắc môi trường lao động như sau: Có bị phạt…

Mức xử phạt đối với doanh nghiệp không thực hiện quan trắc môi trường

Theo khoản 7, điều 12, Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Hành vi vi phạm quy định về thực hiện giám sát môi trường (quan trắc môi trường) bao gồm: quan trắc tự động liên tục với nước thải và khí thải; quan trắc môi trường xung quanh; giám sát chất thải định kỳ và các hành vi vi phạm khác về việc bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ và sản xuất bị xử phạt như sau: Xem thêm…

Phân biệt quan trắc môi trường và quan trắc môi trường lao động?

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc. Để từ đó có các biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe con người, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
Quan trắc môi trường định kỳ là việc theo dõi, cập nhật thường xuyên về chất lượng môi trường. Cùng với vấn đề trọng tâm, trọng điểm hợp lý để phục vụ các hoạt động về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ QUAN TRẮC LAO ĐỘNG

Tại sao phải quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường là một công việc bắt buộc đối với các doanh nghiệp để có thể lập được báo cáo tình trạng môi trường nộp cho những cơ quan quản lý môi trường. Xem thêm…

Quan trắc môi trường lao động ( Đo kiểm môi trường lao động) là gì?

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố quan trọng môi trường lao động tại nơi làm việc để có các giải pháp nhằm giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Xem thêm…

Có bị phạt không nếu doanh nghiệp không thực hiện quan trắc môi trường lao động

Căn cứ khoản 1 Điều 27 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về quan trắc môi trường lao động như sau: Có bị phạt…

Mức xử phạt đối với doanh nghiệp không thực hiện quan trắc môi trường

Theo khoản 7, điều 12, Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Hành vi vi phạm quy định về thực hiện giám sát môi trường (quan trắc môi trường) bao gồm: quan trắc tự động liên tục với nước thải và khí thải; quan trắc môi trường xung quanh; giám sát chất thải định kỳ và các hành vi vi phạm khác về việc bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ và sản xuất bị xử phạt như sau: Xem thêm…

Phân biệt quan trắc môi trường và quan trắc môi trường lao động?

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc. Để từ đó có các biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe con người, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
Quan trắc môi trường định kỳ là việc theo dõi, cập nhật thường xuyên về chất lượng môi trường. Cùng với vấn đề trọng tâm, trọng điểm hợp lý để phục vụ các hoạt động về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Tại sao phải quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường là một công việc bắt buộc đối với các doanh nghiệp để có thể lập được báo cáo tình trạng môi trường nộp cho những cơ quan quản lý môi trường. Xem thêm…

Quan trắc môi trường lao động ( Đo kiểm môi trường lao động) là gì?

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố quan trọng môi trường lao động tại nơi làm việc để có các giải pháp nhằm giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Xem thêm…

Có bị phạt không nếu doanh nghiệp không thực hiện quan trắc môi trường lao động

Căn cứ khoản 1 Điều 27 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về quan trắc môi trường lao động như sau: Có bị phạt…

Mức xử phạt đối với doanh nghiệp không thực hiện quan trắc môi trường

Theo khoản 7, điều 12, Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Hành vi vi phạm quy định về thực hiện giám sát môi trường (quan trắc môi trường) bao gồm: quan trắc tự động liên tục với nước thải và khí thải; quan trắc môi trường xung quanh; giám sát chất thải định kỳ và các hành vi vi phạm khác về việc bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ và sản xuất bị xử phạt như sau: Xem thêm…

Phân biệt quan trắc môi trường và quan trắc môi trường lao động?

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc. Để từ đó có các biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe con người, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
Quan trắc môi trường định kỳ là việc theo dõi, cập nhật thường xuyên về chất lượng môi trường. Cùng với vấn đề trọng tâm, trọng điểm hợp lý để phục vụ các hoạt động về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Visited 136 times, 1 visit(s) today