CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Hướng dẫn đánh giá phân loại điều kiện lao động theo TT 29/2021

Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2021 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2022 về Quy định phân loại lao động theo điều kiện lao động, theo đó Người sử dụng lao động thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại lao động lần đầu và khi có sự…

Dịch vụ phân loại lao động theo điều kiện lao động và các quy định của pháp luật

Phân loại lao động theo điều kiện lao động được pháp luật quy định ra sao?
Mục đích sử dụng phương pháp phân loại lao động theo điều kiện lao động
Các bước tổ chức đánh giá điều kiện lao động của doanh nghiệp

DỊCH VỤ PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG CỦA SGC

Dịch vụ phân loại lao động của SGC

Phân loại lao động theo điều kiện lao động là quá trình phân loại người lao động dựa trên các yếu tố về môi trường làm việc, điều kiện vật chất và an toàn lao động thành các loại khác nhau dựa trên phương pháp phân loại được pháp luật quy định nhằm: Đảm bảo…