CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Quan trắc môi trường là gì? các yếu tố Quan trắc môi trường

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Quan trắc môi trường là gì?

MỤC LỤC

Sự phát triển đi lên của nền kinh tế đồng nghĩa với việc chất lượng môi ngày càng kém đi, những tòa nhà cao tầng, những khu công nghiệp rộng lớn, số lượng chất thải ra môi trường tăng lên mỗi ngày. Nếu không có biện pháp khắc phục xử lý, môi trường sống của chúng ta sẽ thực sự rơi vào thảm họa.
Chính vấn đề ô nhiễm môi trường này đã sinh ra một hoạt động cần thiết đó là quan trắc môi trường, nó trở thành một công tác bắt buộc và quan trọng đối với tất cả lĩnh vực.

Vậy hoạt động quan trắc môi trường là như thế nào? Nó có vai trò và mục đích gì trong cuộc sống của chúng ta, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Quan trắc môi trường là gì? Mức xử phạt đối với doanh nghiệp không quan trắc môi trường.

Sự phát triển đi lên của nền kinh tế đồng nghĩa với việc chất lượng môi ngày càng kém đi, những tòa nhà cao tầng, những khu công nghiệp rộng lớn, số lượng chất thải ra môi trường tăng lên mỗi ngày. Nếu không có biện pháp khắc phục xử lý, môi trường sống của chúng ta sẽ thực sự rơi vào thảm họa.
Chính vấn đề ô nhiễm môi trường này đã sinh ra một hoạt động cần thiết đó là quan trắc môi trường, nó trở thành một công tác bắt buộc và quan trọng đối với tất cả lĩnh vực.

Vậy hoạt động quan trắc môi trường là như thế nào? Nó có vai trò và mục đích gì trong cuộc sống của chúng ta, mời các bạn cùng tìm hiểu.

1. Định nghĩa quan trắc môi trường là gì?

Quan trắc môi trường tên tiếng anh là environmental monitoring. Được định nghĩa là quá trình theo dõi và quan sát một cách có hệ thống về thành phần của môi trường, bao gồm các yếu tố tác động lên môi trường như đất, nước và không khí. Nhằm cung cấp thông tin để đánh giá hiện trạng, cũng như diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu khác đối với môi trường.

quan trắc môi trường
Dịch vụ quan trắc môi trường của SGC

2. Tại sao phải quan trắc môi trường.

Với sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp nặng như:

 • Công nghiệp chế biến kim loại.
 • Công nghiệp hóa chất.
 • Công nghiệp sản xuất năng lượng.
 • Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.
 • Công nghiệp sản xuất máy móc và thiết bị.

Các ngành công nghiệp nặng đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế và xã hội của một quốc gia, tuy nhiên, chúng lại có ảnh hưởng lớn đến môi trường và sức khỏe con người. Do đó cần phải có quan trắc môi trường thường xuyên để tránh khỏi những tác động xấu, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường cũng như sức khỏe con người sau này.

3. Vai trò của quan trắc môi trường trong cuộc sống.

Vai trò của quan trắc môi trường là rất quan trọng và đa dạng. Các vai trò chính của quan trắc môi trường bao gồm:

 • Đánh giá tình trạng môi trường: Quan trắc môi trường giúp đánh giá tình trạng môi trường hiện tại, phân tích sự biến đổi và đánh giá tác động của các hoạt động nhân tạo lên môi trường.
 • Theo dõi chất lượng môi trường: Quan trắc môi trường cung cấp thông tin về chất lượng của môi trường, giúp cho chính quyền và các tổ chức đưa ra quyết định về quản lý môi trường.
 • Phát hiện các tác nhân ô nhiễm: Quan trắc môi trường giúp phát hiện các tác nhân ô nhiễm gây hại cho sức khỏe con người và các sinh vật khác, từ đó đưa ra các biện pháp phòng chống và khắc phục.
 • Đưa ra cảnh báo và khuyến cáo: Quan trắc môi trường cung cấp các thông tin về mức độ ô nhiễm và tình trạng môi trường, giúp cho người dân có những hành động bảo vệ môi trường và sức khỏe của mình.
 • Đánh giá hiệu quả các biện pháp quản lý môi trường: Quan trắc môi trường giúp đánh giá hiệu quả các biện pháp quản lý môi trường đã được triển khai, từ đó đưa ra các giải pháp cải tiến và nâng cao hiệu quả quản lý môi trường.

Với vai trò quan trọng như vậy, quan trắc môi trường đóng góp rất lớn trong việc bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững của đất nước.

4. Các thành phần cần phải quan trắc môi trường

Theo Điều 108 Luật Bảo vệ môi trường 2020, các thành phần môi trường phải được quan trắc bao gồm:

 • Môi trường nước gồm nước mặt, nước dưới đất, nước biển;
 • Môi trường không khí xung quanh;
 • Môi trường đất, trầm tích;
 • Đa dạng sinh học;
 • Tiếng ồn, độ rung, bức xạ, ánh sáng.

Nguồn thải, chất thải, chất ô nhiễm phải được quan trắc bao gồm:

 • Nước thải, khí thải;
 • Chất thải công nghiệp phải kiểm soát để phân định chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật;
 • Phóng xạ;
 • Chất ô nhiễm khó phân hủy phát thải và tích tụ trong môi trường;
 • Các chất ô nhiễm khác.

5. Các hình thức quan trắc môi trường ở Việt Nam.

5.1. Quan trắc môi trường tiếng ồn.

Là hoạt động kiểm tra mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe cộng đồng theo tiêu chuẩn cho phép hiện hành, xác định ảnh hưởng của các nguồn gây tiếng ồn riêng biệt hay nhóm nguồn gây tiếng ồn từ đó lập kế hoạch kiểm soát tiếng ồn. Đánh giá diễn biến ô nhiễn ồn theo thời gian và không gian đưa ra cảnh báo về ô nhiễm tiếng ồn.

5.2. Quan trắc môi trường không khí.

Quan trắc môi trường không khí là phương pháp đo lường mức độ ảnh hưởng của không khí đến sức khỏe cộng đồng theo tiêu chuẩn hiện hành, cách để phân tích, đánh giá các chỉ số trong không khí, cảnh báo những tác động gây ra ô nhiễm từ đó đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm không khí và để xuất đinh hướng phát triển hợp lý.

5.3. Quan trắc môi trường đất.

Quan trắc môi trường đất nhằm đánh giá hiện trạng môi trường đất, cảnh báo ô nhiễm, suy thoái và sự cố phát sinh trong môi trường đất. Làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách, kiểm soát ô nhiễm, quy hoạch, sử dụng đất phục vụ phát triển bền vững.

5.4. Quan trắc môi trường nước.

Quan trắc môi trường nước là quá trình đo đạc các chỉ tiêu trong nước nhằm đánh giá được tình hình hiện trạng chất lượng nước theo các tiêu chuẩn cho phép, đánh giá những diễn biến chất lượng nước theo không gian và thời gian để đưa ra những cảnh báo sớm về nguy cơ ô nhiễm tài nguyên nước, phục vụ công tác quản lý môi trường của khu vực địa phương.

1900 1713
Quan trắc môi trường nước

Mức phạt

Hành vi vi phạm

Đối tượng

Cảnh cáo hoặc

500.000 – 1.000.000

Không thực hiện giám sát môi trường môi trường.

Kế hoạch BVMT, đề án BVMT Do UBND huyện phê duyệt

Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định.

Đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

10.000.000 – 15.000.000

Thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng một lần) hoặc đột xuất.

Đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định.

Đối tượng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

15.000.000 – 20.000.000

Thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng một lần) hoặc đột xuất.

ĐTM, Đề án và hồ sơ môi trường tương đương đối tượng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền

Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định.

Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và hồ sơ môi trường tương đương đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ.

20.000.000 – 30.000.000

Thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng một lần) hoặc đột xuất.

Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và hồ sơ môi trường tương đương đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ.

Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định.

ĐTM, Đề án và hồ sơ môi trường tương đương đối tượng đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ.

30.000.000 – 40.000.000

Thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng một lần) hoặc đột xuất.

ĐTM, Đề án và hồ sơ môi trường tương đương đối tượng đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ.

7. Dịch vụ quan trắc môi trường tại công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Sài Gòn – SGC

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Sài Gòn đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường nói chung và các ngành công nghiệp liên quan.

Các đối tác của SGC trải đều khắp cả nước từ bắc vào nam, từ doanh nghiệp nhỏ đến lớn. Với tiêu chí uy tín, đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý. SGC không ngừng được đối tác tin tưởng và giao phó trách nhiệm trong công tác quan trắc môi trường.

Bên cạnh đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu là những trang thiết bị hiện đại, SGC tự tin sẽ đem đến cho khách dịch vụ tốt nhất.   

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Điện thoại: 1900 1713      

Email: info@hsevn.com.vn  

Website: http://hsevn.com.vn

Trụ sở: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3, TP. HCM.

VPĐD: Số 65/17 Đường Thới An 21, P. Thới An, Q. 12, TP. HCM.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Visited 119 times, 1 visit(s) today