công ty cổ phần dịch vụ công nghệ
sài gòn

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Như các bạn biết, mỗi dự án trước khi được triển khai đều phải đánh giá tác động môi trường, vì chỉ có đánh giá tác động môi trường ĐTM mới giúp các doanh nghiệp hiểu được dự án mà họ đang đầu tư có tác động đến môi trường như thế nào? Tuy vậy, những ngành nghề nào phải thực hiện điều này? Việc lập có vai trò ý nghĩa ra sao?

Dịch vụ phân loại lao động theo điều kiện lao động và các quy định của pháp luật

Phân loại lao động theo điều kiện lao động được pháp luật quy định ra sao?
Mục đích sử dụng phương pháp phân loại lao động theo điều kiện lao động
Các bước tổ chức đánh giá điều kiện lao động của doanh nghiệp

Có bị phạt không nếu doanh nghiệp không thực hiện Quan trắc môi trường lao động?

Xử phạt không quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là một công cụ quan trọng giúp đo lường, giám sát, và kiểm soát các yếu tố môi trường tiềm ẩn trong môi trường lao động. Điều này giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức có thể đảm bảo được sức khỏe và sự an toàn cho nhân viên làm…

Định nghĩa quan trắc môi trường lao động (đo kiểm môi trường lao động) là gì?

Sức khỏe luôn được coi là vốn quý nhất của con người và sức khoẻ người lao động là vốn quý nhất của doanh nghiệp. Người lao động sẽ làm ra sản phẩm, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chính vì thế sức khỏe người lao động và môi trường lao động  có mối…

TẠI SAO PHẢI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Tại sao phải quan trắc môi trường? Tại sao phải quan trắc môi trường? “Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với các trọng tâm, trọng điểm hợp lý nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”.Các mục tiêu cụ thể…